Законодавство про ЗМІ

 
 
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.  
 
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
 
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.  

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.  

 
Про інформацію
 
 
Стаття 9. Право на інформацію
 
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України.
 
Стаття 10. Гарантії права на інформацію
 
Право на інформацію забезпечується:
обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення;
створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації;
вільним доступом суб’єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством;
створенням механізму здійснення права на інформацію;
здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.
 
Стаття 45. Охорона права на інформацію
 
Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім учасникам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.
Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
 
Суб’єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких порушень його права.
Забороняється вилучення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів із архівних, бібліотечних, музейних фондів та знищення їх з ідеологічних чи політичних міркувань.
 
Стаття 45-1. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
 
Цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена.
 
Забороняються втручання у формах, не передбачених законодавством України або договором, укладеним між засновником (співзасновниками) і редакцією засобу масової інформації, у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації, що поширюється, з боку засновників (співзасновників) засобів масової інформації, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно значимої інформації, накладення заборони на показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб.
 
Забороняються створення будь-яких органів державної влади, установ, введення посад, на які покладаються повноваження щодо здійснення контролю за змістом інформації, що поширюється засобами масової інформації.
 
Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, здійснювані посадовою особою або групою осіб за попередньою змовою, тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.
 
Повноваження органів державної влади з питань діяльності засобів масової інформації визначаються виключно Конституцією та законами України.
 
 
Про звернення громадян
 
Стаття 1. Звернення громадян
 
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
 
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
 
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
 
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
 
 
 
З А К О Н У К Р А Ї Н И 
Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні
 
Стаття 25. Журналіст  редакції  друкованого засобу масової інформації 

Журналістом редакції друкованого  засобу  масової  інформації відповідно до цього Закону є творчий  працівник,  який  професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою  інформації  для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі  трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.
Належність  журналіста  до   друкованого    засобу    масової інформації  підтверджується  редакційним  посвідченням  чи   іншим документом,  виданим  йому  редакцією  цього  друкованого   засобу масової інформації.

 
Стаття 26. Права та обов’язки журналіста редакції
 
Журналіст має право:
1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації;
2) відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;
3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
4) на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;
5) переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;
6) на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;
7) по пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;
8 звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;
9) поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умовним ім’ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);
10) відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;
11) на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.
 
Журналіст зобов’язаний:
1) дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями статуту редакції;
2) подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію;
3) задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;
4) відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;
5) представлятися та пред’являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;
6) виконувати обов’язки учасника інформаційних відносин;
7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.
Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов’язків.
 
 

 
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів
 
Стаття 17. Відповідальність за посягання на життя і здоров’я журналіста, інші дії проти нього та відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) шкоду
Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв’язку з виконанням ним професійних обов’язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу.
Службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі.  
 
 
МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ

НАКАЗ № 88

від 23 березня 2010 року

 

Про вдосконалення взаємодії

органів внутрішніх справ

із засобами масової інформації

 

З метою посилення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації, сприяння журналістам у їх професійній діяльності при висвітленні роботи міліції, удосконалення системи управління та контролю у цій сфері

НАКАЗУЮ:

1. Установити наступні пріоритети у взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації:

– забезпечення надання засобам масової інформації об’єктивної інформації про діяльність міліції шляхом активізації співпраці з редакціями ЗМІ, сприяння журналістам у висвітленні щоденної праці та конкретних здобутків працівників органів внутрішніх справ, окремих органів та підрозділів під час виконання ними своїх службових обов’язків, поліпшення особистої безпеки журналістів;

– розвиток відкритості в діяльності органів внутрішніх справ шляхом забезпечення оперативного реагування на інформаційні запити редакцій засобів масової інформації, надання фахових коментарів щодо резонансних подій та інших суспільно важливих аспектів діяльності органів внутрішніх справ;

– покращання зворотного зв’язку між органами внутрішніх справ і засобами масової інформації шляхом об’єктивної перевірки критичних матеріалів про діяльність міліції, оперативного інформування редакцій про результати таких перевірок та вжиті заходи реагування, упровадження системи заохочення представників ЗМІ за конструктивну критику та об’єктивне висвітлення роботи міліції;

– розширення використання сучасних інформаційних технологій для налагодження взаємовигідних комунікацій між органами внутрішніх справ і редакціями засобів масової інформації, спрощення доступу журналістів до актуальної інформації про діяльність міліції.

2. Координацію інформаційної політики органів внутрішніх справ у сфері взаємодії із засобами масової інформації покласти на відповідні підрозділи зв’язків із громадськістю МВС, ГУМВС, УМВС, помічників начальників міськрайлінорганів по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС та підрозділів при МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі, на залізницях:

3.1. Забезпечити оперативне інформування відповідних підрозділів зв’язків із громадськістю про найбільш резонансні злочини і події (у телефонному режимі – упродовж півгодини, у письмовому вигляді – упродовж двох годин після надходження відповідної інформації до ОВС, надалі в оперативному режимі – про перебіг розкриття та розслідування відповідних справ) з метою визначення обсягів інформації, яка може бути оприлюднена в межах чинного законодавства, попередження розповсюдження  неперевірених та викривлених даних про події. 

3.2. При виїзді на місця скоєння резонансних злочинів в обов’язковому порядку залучати фахівців підрозділів по зв’язках з громадськістю ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів для забезпечення відеофотозйомки місць подій з урахуванням технічних і творчих вимог сучасного телебачення.

3.3. З метою недопущення оприлюднення даних про скоєні злочини в обсягах, які можуть зашкодити розкриттю та розслідуванню злочинів, порушити права суб’єктів кримінального процесу, установити, що оперативна інформація про резонансні злочини й події, у тому числі відзняті працівниками підрозділів зв’язків з громадськістю відеоматеріали, надається представникам засобів масової інформації тільки після погодження з керівництвом відповідного ГУМВС, УМВС (у нічний час – з відповідальними від керівництва) та Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.

3.4. У разі скоєння протиправних дій відносно представників засобів масової інформації, інших резонансних подій за їх участю забезпечити негайне прибуття до місць таких подій керівників ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів та відповідних підрозділів по зв’язках з громадськістю з метою здійснення контролю за дотриманням прав журналістів. Терміново доповідати про такі події Міністру внутрішніх справ України. 

3.5. З метою попередження фактів ігнорування права журналістів на отримання інформації, створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними свого професійного обов’язку в місцях проведення масових заходів і надзвичайних подій, надання фахових коментарів та роз’яснень представникам ЗМІ в обов’язковому порядку визначати уповноважену особу з числа керівництва підрозділів для оперативної взаємодії з журналістами безпосередньо в місцях таких подій.

3.6. З метою розширення тематики матеріалів у засобах масової інформації про діяльність міліції, створення умов для безпосереднього ознайомлення представників ЗМІ зі специфікою роботи органів внутрішніх справ залучати журналістів до участі (при дотриманні заходів особистої безпеки) у рейдах, операціях, виїздах на місця подій спільно з оперативно-слідчими групами, спецпідрозділами тощо.

3.7. З метою поліпшення інформаційного та профілактичного впливу матеріалів про діяльність міліції, підготовлених безпосередньо працівниками підрозділів зв’язків з громадськістю, уникати надмірної деталізації щодо методів скоєння злочинів, їх наслідків для потерпілих, а також дотримуватися законодавчих обмежень щодо розголошення інформації про особу. В обов’язковому порядку вказувати в матеріалах для ЗМІ склад злочину, який може інкримінуватися підозрюваним, а також акцентувати увагу на визначених законодавством покараннях за такі злочини.

3.8. З метою спрощення доступу журналістів до відкритої інформації про діяльність міліції, попередження можливості маніпулювання показниками в діяльності міліції постійно підтримувати в актуалізованому стані тематичні рубрики зі статистичними даними та іншими відкритими інформаційними масивами на офіційних веб-сайтах МВС, ГУМВС, УМВС.

3.9. Забезпечити оперативне (не більше трьох діб) опрацювання інформаційних запитів редакцій засобів масової інформації, які надходять з підрозділів зв’язків з громадськістю, щодо надання журналістам відповідних коментарів, довідкових матеріалів, участі в телерадіопрограмах тощо. Негайно інформувати підрозділи зв’язків з громадськістю про надходження таких запитів з редакцій ЗМІ безпосередньо до структурних підрозділів. 

3.10. Забезпечити функціонування офіційних веб-сайтів МВС, ГУМВС, УМВС у режимі електронних газет з постійним оновленням рубрик новин, запровадження підрубрик з профілактичними та пізнавальними матеріалами.

3.11. Установити, що перевірка об’єктивності критичних виступів засобів масової інформації щодо неправомірних дій (бездіяльності) працівників міліції здійснюється упродовж 10 днів після надходження відповідного доручення керівництва МВС, ГУМВС, УМВС з подальшим інформуванням редакцій відповідних ЗМІ про результати перевірки та вжиті заходи. 

3.12. Оперативно спростовувати розповсюджену засобами масової інформації недостовірну, неточну та упереджену інформацію про діяльність міліції шляхом надання аргументованих відповідей редакціям ЗМІ,  оприлюднення таких матеріалів на офіційних веб-сайтах МВС, ГУМВС, УМВС, розповсюдження заяв та повідомлень, проведення брифінгів та прес-конференцій посадових осіб ОВС тощо.

4. Уважати такими, що втратили чинність, розпорядження МВС  від 20.12.2006 № 1040, вказівки МВС – від 23.03.2004 № 248, від 20.10.2008     № 18262, від 6.10.2009 №19036.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

А.В. Могильов, міністр, генерал-майор міліції

 
 
 
Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 
1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
- карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
2. Переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою,
- карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
 
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
 
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,
- карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,
- карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу,
-  караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
П р и м і т к а. 1. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням.
 
2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені в пункті 1 цієї примітки.
 
3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень
 
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,
- карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування,
- карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки,
- караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Стаття 366. Службове підроблення
 
1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів
- карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,
- карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Стаття 367. Службова недбалість
 
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб,
- карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,
- карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.